obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ -  VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") internetového obchodu www.baotian.cz,  provozován společností Computron s r.o. IČ 26448980 vedenou na Krajském obchodním soudě v Praze , oddíl C, vložka 82967 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.baotian.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.baotian.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující odesláním objednávky z webového rozhraní www.baotian.cz vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

1.7. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není, je tedy tzv. jinou osobou.

1.8. Kupujícím - spotřebitelem se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.9. Kupujícím – jinou osobou je jiná právnická nebo fyzická osoba, která není spotřebitelem, tzn. jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v jakém se ho týkají, a dále obchodním zákoníkem.

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupující může na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "provádět objednávku zboží"). Kupující může provádět objednávání zboží  bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do objednávky a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání údajů v objednávce třetím osobám. 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s  dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Formulář obsahuje zejména informace o:

•objednávaném zboží,  případně barvě a ceně

•způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

•informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka")

•osobní údaje kupujícího, pravdivě vyplněné, zejména jméno, příjmení, bydliště, telefon a email 3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko " OBJEDNAT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, kupní cena, náklady na dopravu, nejasnosti v objednávce) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího telefonicky ani e-mailem, může být objednávka kupujícího stornována z důvodu možnosti pochybnosti o existenci  objednávajícího.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím, a to prostřednictvím objednávacího procesu eshopu na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 3.9. Veškeré objednávky, učiněné elektronickou formou přes webové rozhraní obchodu se považují za závazné.    

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•v hotovosti na dobírku při převzetí zboží

•bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedeného v potvrzení objednávky.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky a existují pochyby o převzetí zboží, (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu, kterou zašle spolu se zbožím.

4.8 Prodávající je oprávněn v určitých případech požadovat po kupujícím zálohovou platbu předem, jedná se zejména o případy dražšího zboží (u skútrů), či o případy zboží vyráběného na zakázku, individuálně upraveného dle požadavku zákazníka, nebo na objednávku.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující - spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že kupujícím není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ v objednávce), právo na odstoupení mu nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí

5.2. Kupující v případě odstoupení od smlouvy kontaktuje prodávajícího formou emailu na adresu computron@computron.cz uvede, že odstupuje od kupní smlouvy, doporučuje se uvést číslo objednávky a své kontaktní údaje spolu s číslem účtu pro vrácení peněz.

5.3 Zboží se doporučuje vracet nepoškozené, nepoužité a v původním obalu se všemi etiketami výrobce a s dokladem o koupi, který kupující obdržel spolu se zbožím.

5.4 V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 5.5. Vracené zboží bude prodávajícímu vráceno formou doporučeného balíku (nikoliv na dobírku - takové zásilky nebudou převzaty a budou vráceny zpět odesilateli) na adresu uvedenou v zápatí těchto obchodních podmínek. Zboží musí být zabaleno tak, aby nedošlo k újmě během přepravy. Za poškození zásilky během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Doporučejeme zásilku odpovídajícím způsobem pojistit.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží si určuje kupující při objednávce zboží. Skůtry dopravuje firma Computron s.r.o.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.

 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a je oprávněn ji odmítnout. Převzetím zboží a podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Pokud kupující zjistí po převzetí zásilky, že tato je poškozena, i když je vnější obal neporušen, doporučuje se neprodleně o této skutečnosti informovat náš obchod písemně elektronickou cestou na emailové adrese computron@computron.cz. Tento postup je nutno dodržet a vyřídit ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od převzetí poškozené zásilky. Na případnou pozdější reklamaci ohledně poškozené zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Expediční lhůta  na  zboží je v průměru 2-7 dnů, zákazník bude o aktuální dodací lhůtě bude zákazník informován na dotaz. Může se stát, že tato lhůta nebude dodržena, v takovém případě bude zákazník informován o prodloužení této lhůty. Zákazník by se ve vlastním zájmů měl vždy informovat o aktuální dodací lhůtě. Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností nenese prodávající zodpovědnost.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.7 Spolu se zbožím kupující obdrží fakturu – daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, záručním listem a dokladem o zaplacení zboží. Při naši dopravě skůtrů je dodací list potvrzen po převzetí a kontrole zboží.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc v okamžiku převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

•má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

•se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

•věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

•je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

•věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běží původní záruční doba.

7.5.Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. 7.6. V případě zjištění vady na zboží kupující kontaktuje prodávajícího prostřednictvím emailu na adrese computron@computron.cz a zde se dohodne na dalším postupu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Veškeré díly jsou určeny výhradně k montáži v odborných servisech zaměřených na opravy skútrů, které k této činnosti mají potřebné vybavení a jejich pracovníci mají potřebná školení ke správné montáži dílů. Náhradní díly neobsahují návod k montáži, protože k dříve uvedenému nejsou určeny k montáži spotřebitelem. Neodbornou montáží se vystavuje kupující riziku ztráty záruky.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Provozovatel internetového obchodu BAotian.cz si vyhrazuje právo bez upozornění měnit technické specifikace produktů. Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit. Veškerý obsah na tomto webu je chráněn autorským zákonem.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Computron s.r.o. IČ 26448980, U Silnice 643/14, PSČ 161 00, Praha 6 . Adresa elektronické pošty – computron@computron .cz .

11.7 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v tomto znění rozhodné pro veškeré objednávky  zaslané v tento den a ve dnech následujících. ........